Lid van de Artsenvereniging voor Integrale Geneeskunde

Contact

Adres:
Loonsebaan 37
5263 CL Vught
Telefoon:
073 - 656 94 92
E-mail:
Karel Gerritse

Praktijk

Uw behandeling
Een behandeling wordt nauw afgestemd op u en uw persoonlijke situatie. Voor de grootste kans van slagen heb ik niet alleen een goed beeld nodig van uw klachten, maar ook van uzelf als persoon. De totale duur van de behandelingen wisselt per persoon en is afhankelijk van de klachten en het beoogde doel.

Consulten
Het eerste consult bij een integraal werkend arts duurt gemiddeld vier tot vijf kwartier. Het loont de moeite het eerste consult goed voor te bereiden (zie kopje: “eerste consult”). Vervolgafspraken vinden meestal plaats al naar gelang de noodzaak; deze duren gemiddeld twee tot drie kwartier en vinden meestal plaats om de twee tot drie maanden.

Vergoedingen door verzekeraars
Uw ziektekostenverzekeraar en uw polis zijn bepalend voor de eventuele vergoeding  van uw behandeling. Veel aanvullende ziektekostenpolissen hebben, naast een maximum jaarlijkse vergoeding, ook een maximum bedrag dat per dag per consult wordt vergoed. Het is belangrijk dat u zich realiseert dat u de daarbij resterende consultkosten dus niet vergoed krijgt.

Geneesmiddelen
Op basis van het recept kan een apotheek meestal na enkele dagen de voorgeschreven middelen (b.v. orthomoleculair of homeopathisch) leveren. Is dat niet het geval, dan is het mogelijk het middel laten thuisbezorgen via een landelijk werkende verzendapotheek. Zie voor de inname van geneesmiddelen ook veelgestelde vragen.

Tarief 
M.i.v. 1 januari 2021 zullen de tarieven met een bedrag van € 2.50 per kwartier worden verhoogd naar € 40.00 per kwartier of een gedeelte daarvan.

Duur Tarief
Tot 15 minuten € 40.00
Tot 30 minuten € 80.00
Tot 45 minuten € 120.00
Tot 60 minuten € 160.00
Tot 75 minuten € 200.00

Voor consulten per telefoon, toezenden nieuwe recepten/brieven en beantwoorden van (langere) e-mails geldt een overeenkomstig tarief.
Enkelvoudig herhalingsrecept  € 20.00 (half consult)

Indien een afspraak niet op tijd wordt afgezegd (2 x 24 uur tevoren) of wordt vergeten, dan kan de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.

Zie ook de betalingsvoorwaarden.

Privacyverklaring (wet AVG )

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze artsenpraktijk voor integrale geneeskunde

 Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

 Verwerking persoonsgegevens

In de praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit betreft o.a. NAW gegevens, BSN nummer, burgerlijke staat, nationaliteit etc, en natuurlijk alle gegevens gegevens (m.n. medische gegevens in de ruimste zin van het woord). Deze zijn nodig voor administratieve doeleinden (recepten, financiele -afhandeling) en medische behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

 Plichten van de artsenpraktijk     

Artsenpraktijk Gerritse is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • voor zorgverlening;
  • voor doelmatig beheer en beleid;
  • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
 • Alle medewerkers binnen artsenpraktijk Gerritse hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar. Voor kinderen geldt een bewaartermijn van 15 jaar vanaf het 18e levensjaar.

 Rechten als betrokkene

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad). Een afschrift kan gebruikt worden voor het overdragen van uw gegevens naar een andere praktijk (dataportabiliteit)
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit per telefoon of mail of middels een aanvraagformulier kenbaar maken aan artsenpraktijk Gerritse. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Toelichting op uw aanvraag

U moet er rekening mee  houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden (voor kinderen gerekend vanaf het 18e levensjaar). U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. U kunt het dossier persoonlijk ophalen, of door een gemachtigde op laten halen waarbij u tekent voor ontvangst. In geval van verzending per post is artsenpraktijk Gerritse niet aansprakelijk voor eventuele fouten met betrekking tot de bezorging ervan.

Gegevens patiënt: Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van artsenpraktijk  Gerritse  hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de arts).

Uitwisseling gegevens

Artsenpraktijk Gerritse wisselt zo nodig, enkel en alleen nadat u hiervoor gericht schriftelijk toestemming heeft gegeven, relevante medische gegevens uit met artsen die in de praktijk hebben waargenomen tijdens mijn afwezigheid (b.v. tijdens vakantie of nascholing), uw huisarts, uw apotheek, uw behandelend medisch specialist(en) en andere betrokken (BIG geregistreerde) hulpverleners (bijvoorbeeld fysiotherapeuten, psychologen, verplegend personeel in zorginstellingen, etc.) werkzaam in de gezondheidszorg. Met betrekking tot voorgeschreven medicatie gaat het daarbij ook om eventuele interacties met andere geneesmiddelen, intoleranties, contra-indicaties en allergieën.

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe behandelend  arts  kiest,  kunt u uw arts vragen om uw dossier aan u ter beschikking te stellen.

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw arts hierover graag met u in gesprek

Klachtenregeling

Met ingang van 01-01-2017 is een nieuwe wet van kracht (WKKGZ) waardoor de afhandeling van patienten over zorgverleners anders is geregeld. Mocht u teleurgesteld of ontevreden zijn over de bejegening of de plaatsgevonden behandeling of blijven er vragen of onduidelijkheden, dan hoop ik dat u dit in eerste instantie met mij wilt bespreken. Indien dit echter niet tot een voor u bevredigende oplossing leidt, dan kunt u een klacht indienen bij het secretariaat van onze beroepsvereniging AVIG te Bunnik via info@avig.nl of via 06 – 14805117 (werkdagen 9.00-12.00 uur). En mocht deze bemiddeling door een klachtfunctionaris evenmin tot een aanvaardbare oplossing leiden, dan kunt u zich vervolgens wenden tot een geschilleninstantie. Deze beoordeelt de situatie juridisch, is bevoegd een oordeel uit te spreken en is tevens bevoegd een eventuele schadeclaim toe te wijzen. De Stichting Geschilleninstantie Complementaire/Integrale Geneeskunde (SGIC)  is bereikbaar op het volgende adres: Voorburggracht 403, 1724 NZ Oudkarspel, telefoon: 06 27117316, info@sgcig.nl