Lid van de Artsenvereniging voor Integrale Geneeskunde

Contact

Adres:
Loonsebaan 37
5263 CL Vught
Telefoon:
073 - 656 94 92
E-mail:
Karel Gerritse

Covid 19 en vitamine D deficiëntie

Een pandemie van vitamine D deficiëntie .

In 2009 pleiten prof. Frits Muskiet e.a er al voor om de voedingsnormen grondig te herzien en daarbij een risk-benefit analyse te hanteren. De ondergrens van 50 nmol/l voor vitamine D vonden ze veel te laag en hun motto was 80 is prachtig! (1)
In een grote meta-analyse uit 2014 laten Garland et al (2) zien dat in de meeste studies een hoger vitamine gehalte in het bloed statistisch overeenkomt met een lagere sterftekans voor alle oorzaken. Bij serumwaarden beneden de 40 ng/ml (100nmol/L) neemt de sterftekans
toe. Ook wordt in deze publicatie aangegeven dat waarden tot 200 ng/ml (500nmol/l !) veilig zijn. De Griekse kinderarts Dimitrios Papadimitriou laat in zijn artikel “the big Vitamin D mistake” (3) opnieuw zien dat de aanbevolen dagelijkse waarden (RDA recommended dietary allowance) door een berekeningsfout een factor 10 te laag liggen. Hij spreekt over een pandemie van vitamine D deficiëntie en roept de gezondheidsautoriteiten op om hogere dagelijks aanbevolen waarden te hanteren. De ondergrens die in Nederland gehanteerd wordt van 50 nmol/l en de dagelijks aanbevolen hoeveelheid van 10 mcg (500 IE) door het voedingscentrum is veel te laag!

Vitamine D bij SARS Cov 2
Meer dan 100 artsen en wetenschappers roepen de autoriteiten en gezondheidsprofessionals op om vitamine D bij COVID-19 in te zetten voor preventie en curatie (4). Deze groep brengt naar voren dat er diverse risicofactoren zijn die mensen een hoger risico geven bij blootstelling SARS CoV2, maar dat een te lage vitamine D gehalte het makkelijkst en
snelst te beïnvloeden risicofactor is met een groot effect. Professor Roger Seheult geeft een uitstekende samenvatting met referenties in zijn You tube presentatie “Vitamin D and Covid19” (5). Velen wijzen erop dat je vitamine D moet zien in het totale gezondheidsplaatje. De Wageningse mathematicus Goddek toont bijvoorbeeld aan de hand van een systeemanalyse aan dat je vitamine D niet geïsoleerd moet zien en dat je ook moet streven naar optimale waarden van vitamine K2 en magnesium (6).
De farmaceutische bedrijven zien graag dat aan claims van voedingsmiddelen en supplementen dezelfde eisen worden gesteld als aan farmaceutische middelen. Nood breekt wet lijkt het devies in deze Corona-tijd en je ziet versnelde procedures bij de productie en toelating van vaccins. Is het dan verantwoord om te wachten op nog meer onderzoek, op
grotere RCT’s en een meta-analyse, voordat je een veilig middel als vitamine D breed inzet bij preventie en curatie van COVID-19?

Vitamine D vaker testen?
In wachtkamers van huisartsen in Nederland kunt u recent een poster aantreffen met de tekst: “Vitaminegebrek? Meestal niet! Bloedonderzoek is bijna nooit nodig”. Dit vind ik, vooral in deze tijd, geen slimme actie. Zelfs met de lage ondergrens van de normaalwaarde in Nederland van 50 nmol/l heeft bijna 60% van de geteste personen in Zuidwest-Nederland een vitamine D deficiëntie in de wintermaanden (8). Dus een betere tekst voor een folder in de wachtkamer bij de huisartsen zou zijn: “Vitamine D gebrek in de winter? Meestal wel! Bloedonderzoek is vaak nodig”.
Bij mensen die tot een risicogroep behoren zoals mensen met overgewicht, donkere huidskleur of chronische ziekten is een vitamine D meting zeer zinvol zijn om tot gerichte aanbevelingen te komen. Dan kun je zo nodig starten met een oplaaddosis om in het optimale bereik van 100 -150 nmol/l te komen. Hiervoor kun je de volgende formule gebruiken: 40 x (Streefwaarde – huidige vitamine D spiegel) x gewicht in kg. Daarna geef je
de goede onderhoudsdosis (50 IE/kg). (9). Dit advies kan een zeer gunstig effect hebben op het aantal opnames, op het ziektebeloop, op de immuunrespons na een vaccinatie en op de algemene gezondheid van de bevolking.

Vitamine D is een teamspeler
Vitamine D suppletie in Corona tijd is zeer veilig en kan een groot effect hebben. Tenzij calcium niet gelijktijdig gesuppleerd wordt zijn de risico’s zeer gering. Er zijn veel meer stoffen die belangrijk zijn voor een goed werkend immuunsysteem, zoals bv. Resveratrol, Curcuma, Quercetine, EGCG in groene thee, Vitamine A, vitamine K2, B6, folaat, B12, C, E,
ijzer, magnesium, selenium en zink (7 en 8).
Om je immuniteit te versterken moet je behalve vitamine D en gezonde voeding ook kijken naar andere leefstijlfactoren, zoals beweging, sport en spel, slaap, zingeving, creativiteit, ontspanning en stresshantering, relaties en sociale contacten (10).


Le microbe n’est rien. Le terrain est tout.
Of Pasteur echt op zijn sterfbed Claude Bernard en Antoine Bechamp gelijk heeft gegeven weten we niet, maar de conventionele geneeskunde heeft wel gekozen voor zijn theorie. Dat zien we nu met het vaccin experiment. Wordt het geen tijd om meer aandacht te besteden aan de gastheer factoren die bepalen of het virus welkom is?
Op 1-1-2019 hadden 9,9 miljoen mensen in Nederland oftewel 58% van de bevolking een chronische aandoening (11). Hun “terrain” is verre van optimaal. Met de lockdown en het afschalen van de reguliere zorg zal dat er zeker niet beter op worden. We weten dat juist de “ongezonde” medemens het meeste risico heeft op ziekte en overlijden. Brenner en Schötker berekenden dat 87% van de Corona doden te wijten zijn aan vitamine D insufficiënte (12).
Sinds jaar en dag geven de artsen aangesloten bij de AVIG aandacht aan de
terreingeneeskunde. Gelukkig zijn er ook steeds meer andere artsen, juist in deze Coronatijd, die pleiten voor meer aandacht voor preventie en een gezonde leefstijl. De vereniging arts en leefstijl heeft minister De Jonge, Van Ark en staatssecretaris Blokhuis gevraagd om middels publiekscampagnes meer aandacht te geven aan leefstijl. En laten we beginnen met het op peil brengen van vitamine D bij al onze patiënten!

Referenties
1.https://www.researchgate.net/publication/291252876_Is_the_guideline_for_vitamin_D_of_the_Dutch_Health_Council_adequate

 1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4103214/#bib12
 2. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28768407/
 3. https://vitamind4all.org/letter.html
 4. https://www.youtube.com/watch?v=ha2mLz-Xdpg&t=3012s
 5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7406600/
 6. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31963293/
 7. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7482149/
 8. Healthy in seven days- succes through vitamin D treatment, Dr.med. R. von Helden
 9. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7646052/
 10. https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/chronische-ziekten-enmultimorbiditeit/cijfers-context/huidige-situatie#node-aantal-mensen-met-chronischeaandoening-bekend-bij-de-huisarts
 11. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7761047/